Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2020r.

Od 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna będzie wynosić 2600,00 zł. W stosunku do obecnej stawki wzrośnie o 15,6 procent, czyli o 350,00 zł. Natomiast stawka godzinowa w 2020 r. została ustalona na poziomie 17,00 zł (obecnie jest to 14,70 zł).

Rząd postanowił również, iż od 1 stycznia 2020 r. ma obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców, która została ustalona na poziomie 17,00 zł brutto za godzinę. Minimalna stawka godzinowa obejmuje umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Zmiana dotycząca dodatku stażowego

Istotna zmiana, obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku, dotyczy także wyłączenia z kategorii minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat. Zmiana dotknie przede wszystkim pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie każdemu pracownikowi, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, ustalonego minimalnego wynagrodzenia.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną również inne świadczenia, takie jak:

  • odprawa przy zwolnieniu grupowym,
  • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • kwoty wolne od potrąceń,
  • wynagrodzenie za czas przestoju,
  • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

źródło: infor.pl