Szkoła Podstawowa w Podegrodziu – rozpoczęcie roku szkolnego, procedury bezpieczeństwa

W tym roku w większości szkół w Polsce rozpoczęcie roku szkolnego będzie wyglądało zupełnie inaczej. W Szkole Podstawowej w Podegrodziu nie będzie mszy św. oraz uroczystego apelu na sali gimnastycznej. 

O godz. 8.00 rozpocznie się spotkanie w klasach z wychowawcami (2 godz. lekcyjne):
– dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku SP
– uczniowie klas IV-VI wejściem bocznym (od ogródka biologiczno-geograficznego)
– uczniowie klas VII-VIII wejściem od strony „ORLIKA”

Uczniowie dowożeni zgodnie z rozkładem autobusów MPK:
– z Naszacowic, Rogów autobus linii nr 33 i 39
– z Mokrej Wsi autobus linii nr 34
W trakcie dowozów szkoła zapewnia opiekę na uczniami.
W dniu 1 września 2020 r. odwozy zgodnie z wolą Rodziców.

Pobyt uczniów w szkole będzie odbywał się zgodnie z procedurami, przedstawionymi poniżej.

Procedury dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły w czasie pandemii, zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej w Podegrodziu

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze procedury powstały w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. oraz zaleceń dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Szkoły trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Wchodząc do szkoły uczniowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (miejsce do dezynfekcji znajduje wewnątrz budynku, przy drzwiach wejściowych do szkoły).
1) Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci i uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust;
2) Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do oddziału przedszkolnego stosują się do procedur dotyczących dzieci w oddziałach;
3) Rodzice odprowadzający dzieci do klas pierwszych mogą wchodzić do wspólnej części szkoły, zachowując następujące zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk).
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Przez wzgląd na sytuację, dziecko powinno być przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych budynku szkoły
5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
6. W okresie kiedy szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej, przy wejściu do szkoły dokonuje się pomiaru termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 380C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.

Kontakt z osobami trzecimi

1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi Szkoła ogranicza do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
4. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Przed rozpoczęciem zajęć

1. Przed wejściem do szatni każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce zgodnie z zaleceniami GIS.
1)W okresie, kiedy szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej uczniowie i pracownicy szkoły mają obowiązek zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowania osłony ust i nosa (korytarze, szatnia, pokój nauczycielski).
7. Wyznaczony nauczyciel/pracownik szkoły czuwa, aby jednoczesne przebywało nie więcej niż czterech uczniów – w celu zachowania dystansu społecznego.
8. Po wyjściu z szatni uczniowie niezwłocznie udają się pod Salę lekcyjną, w której mają zaplanowane w danym dniu zajęcia.

Prowadzenie zajęć

9. Uczniowie poszczególnych oddziałów uczestniczą w zajęciach wyłącznie w jednym pomieszczeniu.
1)W okresie, kiedy szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej wyznaczono stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana została jedna klasa, zajęcia informatyki prowadzone będą w salach informatycznych a zajęcia wychowania fizycznego w miare możliwości na świeżym powietrzu.
10. W sytuacji zmiany sali lekcyjnej należy zadbać, aby stoliki i elementy narażone na dotykanie (oprzyrządowanie komputera) zostały zdezynfekowane przed wejściem następnej klasy.
11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
13. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak
i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
14. Przedmioty i sprzęt znajdujące się w Sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
15. W Sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
16. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
17. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
18. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
20. W okresie, kiedy Szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej, zabrania się organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

1. Przy wewnętrznym wejściu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
2. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych. Co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich zakończeniu powinny być dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień.
3. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
4. Należy obowiązkowo dezynfekować ręce po wejściu na teren szkoły (dotyczy wszystkich osób).

Zajęcia świetlicowe

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
2. Środki do dezynfekcji rąk są dostępne w świetlicy przy stoliku opiekuna.
3. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

Biblioteka szkolna

1. Biblioteka czynna jest w godzinach ustalonych przez bibliotekarza.
2. Uczniowie korzystający z biblioteki obowiązani są do zachowania dystansu społecznego.
3. Obowiązuje okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece (zwracana książki i materiały umieszczane są na osobnym regale/koszyku z dokładną informacją o dacie ich umieszczenia).

Gastronomia

1. Korzystanie z posiłków odbywa się w jadalni.
2. Wydawanie posiłków odbywać się będzie zmianowe wydawanie posiłków i w miarę możliwości spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
3. Przy zmianowym wydawaniu posiłków odbywać się będzie czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
4. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłków.
5. Wielorazowe naczynia i sztućce myte będą z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600C i wyparzane w urządzeniu elektrycznym.
6. Dodatki (np. cukier, serwetki) wydawane będą bezpośrednio przez obsługę.
7. Dania i produkty podawane by podawane prze osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.

Pozostałe regulacje

1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.
21. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
22. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia
choroby COVID-19

Postanowienia ogólne
1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. oraz zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej.
2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły.

Pomieszczenie na odizolowanie osoby
1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujacy. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pielęgniarka i pracownicy szkoły.
2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik szkoły powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły i po zapewnieniu uczniom niezbędnej opieki skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy skontaktować się z właściwym Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym w celu ustalenia dalszego postępowania.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
5. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
§ 4 Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka
1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły.
2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

Pozostałe regulacje
1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.
2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.

źródło: SP w Podegrodziu