Jest decyzja w sprawie nowego mostu nad Dunajcem – wybrano wariant C

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969”, w tym budowa mostu na rzece Dunajec, w wariancie C.

Ta inwestycja jest bardzo ważna także dla mieszkańców gminy Podegrodzie, ponieważ trasa do znacznej części Nowego Sącza będzie szybsza i zapewne mniej zakorkowana.

Preferowany wariant C posiada najlepsze przejście przez Dunajec, maksymalne obejście terenów inwestycyjnych i możliwość ich późniejszego zainwestowania, koncepcję z ominięciem terenów zamieszkanych oraz najkorzystniejszy aspekt ekonomiczny (osiągnięty efekt w stosunku do poniesionych nakładów).

W raporcie przedstawiono matrycę analizy oddziaływania wszystkich wariantów na poszczególne elementy środowiska. Mając na uwadze różne aspekty, w tym środowiskowe, społeczne, techniczne, ekonomiczne, na podstawie których dokonano porównania wariantów, jako wariant najlepszy wybrany został wariant C.

Jak wskazano w raporcie, wszystkie warianty (A, B, C i D) zostały przekazane do zaopiniowania przez Zarządcę Rzeki Dunajec, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które najlepiej oceniło wariant C i B, najgorzej natomiast wariant A i D (m.in. z uwagi na istniejący stan i zagospodarowanie koryta oraz wałów rzeki). Podobnie ze względu na ingerencję poprzez budowę mostu w obszarze z mniejszą ilością siedlisk Naturowych wariant C jest najkorzystniejszy. Z uwagi na powyższe wariant C wskazano jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Dziękuję Panu Marszałkowi, Włodarzom Gmin Chełmca i Podegrodzia, Staroście Nowosądeckiemu, Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu,  Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie, jednostce projektowej oraz wszystkim instytucjom i osobom, które przez ponad dwa lata swoją pracą przyczyniły się do zakończenia tego etapu procesu inwestycyjnego jakim jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

– powiedział prezydent Ludomir Handzel.

Kolejne etapy dotyczące wykonania dokumentacji technicznej i robót budowlanych będą prowadzone przy dalszej współpracy, gdyż ta inwestycja jest niezwykle ważna dla regionu i powinna zostać zrealizowana jak najszybciej

źródło: Biuro Prasowe UM Nowego Sącza