Informacja na temat stypendium szkolnego 2019/2020

Urząd Gminy Podegrodzie informuje, iż wnioski stypendialne będą przyjmowane w dniach 01-15.09.2019 r. w godzinach 7°° do 15°° w pokoju nr 29 (poniedziałki od 8°° do 16°°).

O stypendium szkolne i zasiłek szkolny mogą ubiegać się m.in.:

 • uczniowie szkół podstawowych,
 • gimnazjalnych,
 • ponadgimnazjalnych,
 • słuchacze kolegiów

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Podegrodzie,
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2360 zł rocznie.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek:

 • pełnoletniego ucznia,
 • rodziców lub prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego,
 • dyrektora szkoły.

Druki wniosków do pobrania:

 • na stronie internetowej,
 • w Szkołach znajdujących się na terenie Gminy Podegrodzie
 • w Urzędzie Gminy Podegrodzie – pokoju nr 29.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
 • alkoholizm,
 • narkomania,
 • rodzina jest niepełna
 • zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Wypłata stypendium w formie refundacji poniesionych kosztów planowana jest w dwóch okresach:

 • w grudniu 2019 roku,
 • w czerwcu 2020 roku.

Stypendium szkolne stanowi pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych.

Więcej informacji, niezbędne wnioski dostępne są >>> tutaj <<<