Gmina Podegrodzie: dofinansowanie na wymianę kotła – nawet 8 tys. złotych

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, iż w związku z otrzymaniem środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość uzyskania dotacji na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowe ekologiczne (ekogroszek lub pellet).

Celem projektu jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła spalających paliwo stałe (węgiel) na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze – kotły węglowe i biomasowe spełniające parametry określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

W wyniku projektu zostanie wymienionych 150 starych kotłów węglowych na: 50 kotłów opalanych ekogroszkiem oraz 100 kotłów spalających biomasę (pellet).

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym oraz poddanie budynku audytowi energetycznemu.

Dofinansowanie wyniesie do 8 000 zł za kocioł oraz do 1 000 zł za instalację.

W związku z powyższym zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do składania wniosków do 10 lipca 2020 roku. W razie konieczności zostanie uruchomiony drugi nabór.

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami proszę składać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Podegrodzie.

UWAGA!!! Decyduje kolejność wpływu wniosku do Urzędu Gminy.

  • Jednocześnie informujemy, że złożone ankiety informacyjne o źródłach ciepła oraz wszystkie złożone w latach poprzednich wnioski do innych programów realizowanych przez Gminę nie będą podlegać ocenie i udziałowi w programie.
  • Oznacza to, że wszystkie osoby chętne do udziału w tym programie powinny złożyć nowy wniosek w terminie naboru.
  • Wymiana kotła może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy mieszkańca z gminą.
  • Inwestycje zrealizowane wcześniej nie kwalifikują się do udziału w projekcie.

– czytamy na stronie internetowej Urzędu Gminy Podegrodzie.

DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

  • zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w której realizowane będzie przedsięwzięcie (jeżeli występują),
  • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub księgę wieczystą).

Wnioski bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do udzielenia dofin20ansowania zostaną powiadomione o terminie podpisania umowy. Po podpisaniu umowy, będą oni zobowiązani do wymiany pieca oraz rozliczenia wniosku.

Załączniki:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę starego pieca.

  2. Oświadczenie współwłaściciela

Na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ znajduje się lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu.

źródło: UG Podegrodzie