CIS – aktywnie i skutecznie w Starym Sączu (nabór do projektu)

Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem,
możemy latać tylko wtedy,
gdy obejmujemy drugiego człowieka
(Bruno Ferraro)

Centra integracji społecznej to jednostki umożliwiające osobom pozostającym bez pracy nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, przyuczenie ich do zawodu oraz przekwalifikowanie się. Ich wsparcie wykracza poza obszar zawodowy, obejmując swym zakresem także naukę planowania życia oraz przejmowania inicjatywy oraz odpowiedzialności za swoje życie.

W kwietniu tego roku zakończono pierwszy nabór do projektu  „Centrum Integracji Społecznej – aktywnie i skutecznie” w Starym Sączu. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Lokalną Grupę Działania „Brama Beskidu” we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Serwis” w Tarnowie oraz Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej kilkudziesięciu osób z powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowego Sącza, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Aktywizacja zawodowa jest szeroko rozumianym pojęciem, które od zawsze funkcjonowało w naszym społeczeństwie. Jest ona podstawą, pewnym wyznacznikiem do osiągnięcia sukcesu/celu, jakim jest praca. Wsparcie CIS szczególnie dedykowane jest osobom niepełnosprawnym. Niepełnosprawność jest niewątpliwie czynnikiem utrudniającym wejście lub powrót na rynek pracy, jednak nie powinna być powodem do wykluczenia z obszaru zawodowego. Aktywność, zwłaszcza ta zawodowa jest w przypadku osób niepełnosprawnych najkrótszą droga do integracji społecznej, jest istotną wartością nie tylko dla jednostki, ale również dla społeczeństwa.

Na często bardzo niski stopień aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wpływają przede wszystkim bariery psychologiczne oraz mentalne. Ograniczenia psychologiczne, obejmują przede wszystkim trudności dotyczące zaakceptowania sytuacji związanej z posiadaną niepełnosprawnością. Łączą się z silnymi emocjami, które utrudniają racjonalne spojrzenie na sytuację i blokują podejmowanie odpowiednich działań. Owe bariery psychologiczne mogą również dotyczyć braku wiary w poprawę obecnej sytuacji życiowej. Brak właściwej kondycji psychicznej przejawia się utratą nadziei, rezygnacją, a niekiedy załamaniem. Trudności mentalne związane są z kolei z negatywnymi postawami i reakcjami otoczenia względem osób niepełnosprawnych. Niechęć, dyskryminacja oraz obojętność, to często reakcje okazywane przez sprawną część społeczeństwa wobec problemów osób niepełnosprawnych. Różnorakie bariery prowadzą w konsekwencji do izolacji. Mogą zniechęcać do podejmowania działań w sferze aktywności zawodowej i społecznej.

Ogromną rolę z procesie aktywizacji zawodowej osób odgrywają przede wszystkim najbliżsi oraz otoczenie, w którym osoba niepełnosprawna spędza najwięcej czasu. Nie bez znaczenia jest też pomoc fachowców, a takimi w CIS są: psycholog, doradca zawodowy, pośrednik pracy, trener zatrudnienia wspieranego, trenerzy zawodu.

W przypadku uczestników CIS każda wskazówka, zachęta i wsparcie dla tych osób, które chcą znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, prowadzi do podniesienia poczucia własnej wartości i skutkuje ich ogromnym zaangażowaniem. Wsparcie uczestnika CIS, zwłaszcza niepełnosprawnego w procesie aktywizacji zawodowej jest niekiedy długotrwałe. Wymaga pracy na wielu płaszczyznach. Przynosi jednak wymierne efekty w postaci uzyskanej pracy i satysfakcji dla uczestnika, który czuje się potrzebny, kompetentny i tak samo wartościowy jak każdy z nas.

Centrum Integracji Społecznej „Aktywnie i skutecznie” w Starym Sączu oferuje wsparcie w postaci indywidualnego oraz grupowego doradztwa psychologicznego, społecznego oraz zawodowego. Ponadto w ofercie są warsztaty edukacyjne, terapeutyczne oraz z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy mogą liczyć także na giełdy oraz pośrednictwo pracy. Uczestnicy CIS będą także zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe podczas warsztatów gastronomicznych oraz wikliniarsko – pamiątkarskich.

Za udział w Centrum Integracji Społecznej każdemu uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne w postaci 100% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów dojazdu, bezpłatna odzież ochronna, środki czystości oraz gorący posiłek.

Wszelkie informacje o „CIS – aktywnie i skutecznie” w Starym Sączu można uzyskać w Mostkach 86, telefonicznie po numerami: 786 917 272 lub 18 547 66 80, a także na stronie internetowej: www.bramabeskidu.pl, e-mail:cis@bramabeskidu.pl.