30 czerwca 2021 r. mieszkańcy Stadeł wybiorą sołtysa

30 czerwca 2021 r. o godz. 18:00 w remizie OSP w Stadłach odbędzie się Zebranie Wiejskie, na którym odbędą się wybory sołtysa.

Jeżeli w wyznaczonym terminie brak będzie wymaganej liczby mieszkańców, zebranie zostanie przeprowadzone w II terminie tj. w tym samym dniu 30 czerwca 2021 roku (środa) o godz. 1815 bez względu na liczbę obecnych mieszkańców.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa, przy wydaniu karty do głosowania w sprawie wyboru sołtysa, wymagany jest dowód osobisty.

Porządek zebrania:

  1. otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum, ustalenie    protokolanta zebrania,
  2.  wybór komisji skrutacyjnej,
  3.  przeprowadzenie wyboru sołtysa,
  4.  wolne wnioski, zakończenie.

źródło: UG Podegrodzie